يادم باشد...

يادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

يادم باشد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

يادم باشد راهی نروم که بيراه باشد

يادم باشد خطی ننويسم که آزار دهد کسی را

يادم باشد که روز وروزگار خوش است

همه چيز رو به راه و بر وفق مراد وخوب

*تنها دل ما دل نيست.*
undefined

/ 0 نظر / 9 بازدید