خانه دوست کجاست؟

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسيد سوار.
آسمان مکثی کرد.

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت
به تاريکی شنها بخشيد
و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت:


نرسيده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است....

/ 0 نظر / 9 بازدید