دليل من

ميخواهم زنده باشم
و مالامال
مالامال از عشق

زندگی مال من است
حتی اگر در دور دستها باشد
آسمان آبی
و دريای آسمانی
و رعدهای سرشار از سنبله ها
-دليل من است-
کافی است

گامهايم را بزرگتر بر ميدارم
حتی اگر کوچه ها خالی باشند
گامهايم را بزرگتر بر می دارم
و به دور دستها که چشم توست
می نگرم

و تنهاييم فراموش می شود
می خواهم زندگی کنم
و همين که می خواهم برای من کافی است.

/ 0 نظر / 8 بازدید