فاصله ها

آغوشهای بسته مرا دار می زند

وقتی هجوم فاصله ها تار می زند!

انگار در فضای تو پيچيده می شوم

وقتی تمام کوچه ها تو را جار می زند!

                     *

سايه هايی که می رقصند

و سه تار می زنند!

و زمينی که چرخ می زند

تنها نيستم!!!!!!!!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید