به خاطر بسپار

1-در قلب خود بنويس هر روز بهترين روز سال است.(امرسون)
2-بد ترين كلمات نمي دانم، نمي توانم ونمي شوداست.(ناپلئون)
3-بگو دشمنانت كيستند؟ تابگويم كيستي.(ميشل فوكو)
4-خطا كردن يك كار انساني است اما تكرار آن يك كار حيواني.(آناتول فرانس)
5-بايد ترسيد نه از مرگ بلكه از زندگي پوچ.(برتولت برشت)
6-انتخاب نكردن خود نوعي انتخاب است.(ژان پل سارتر)
7-براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد .(ديل كارنگي)
8-در دنيا كسي نيست كه وجودش براي كاري بدرد نخورد. (خواجه نظام الملك)
9-از دست دادن اميدي پوچ وآرزوئي محال، خود موفقيت بزرگي است.(ويليام شكسپير)
10-دوست من كسي است كه من مي توانم جلوي او با صداي بلند فكر كنم.(امرسون)
11-نعمتهاي خود را بشماريد نه محروميت ها را.(ديل كارنگي)
12- آدمي بايد از ديگري فراتر رود يا بگذارد كه ديگري از او فراتر رود.(ژان پل سارتر)
13-اگر توانستم فراتر از ديگران ببينم، بدان سبب بود كه بر شانه غولان ايستاده ام.(نيوتن)
14- انسان عاقل فرصتها را مي آفريند و منتظر پيداشدن آنها نمي ماند.(فرانسيس بكن)
15-هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد.(موتاسي كارلايل)
16-براي اينكه بدانيم زندگي چقدر كوتاه است، بايد زياد عمر كنيم.(شوپنهاور)
17-كساني كه به اثبات بديهيات مي پردازند، شمع روشن مي كنند كه آفتاب را ببينند.(ارسطو)
18-اگر براي يك اشتباه هزار دليل بياوريم آنوقت ميشود هزار ويك اشتباه.(ابن سينا)
19-استعداد و نبوغ در سلوك شخصيت در طوفانهاي عظيم شكل مي گيرد.(گوته)
20- رنج كشيدن، درس اول زندگي است.(نيچه)
21-هرگز حوصله را از دست ندهيد چرا آخرين كليدي است كه در را خواهد گشود.(سنت اگروپري)
22-به عوض آنكه به تاريكي لعنت بفرستي، يك شمع روشن كن.(كنفوسيوس)
23-با گذشته ات نمي تواني براي آينده ات برنامه ريزي كني.(ادموند برگ)
24-چشم دوختن به ميز، قدرت تميز را از انسان مي گيرد. (دكترسنگري)
25-منشأ همه رنجهاي ما قياس است.(آلبركبمو)
26-هيچ روزي از امروز باارزشتر نيست.(گوته)
27-تصميم شبيه ماهي است گرفتن آن آسان و نگهداشتن آن دشواراست.(الكساندر دوما)
28-ارزش دل به حرفهايي است كه براي نگفتن دارد. (دكتر شريعتي)
29-آنانكه گذشته را فراموش كنند محكوم به تكرار مجدد آنند.(جرج سانتايانا)
30-اگر خاموش باشي كه ديگران تورا به سخن درآورندبهتر از آنكه درحال سخن گفتن خاموشت كنند.(سقراط)

rose.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید