جستجوی حيات در شهر مرگ

زلزله بم  چه حادثه ناگواری بود!

برای همه و همه، برای هر ايرانی  اين حادثه تلخ بود و دشوار!

بياييد همه به ياری زلزله زدگان بشتابيم  چرا که غم از دست دادن عزيز ان

برايشان سخت است و طاقت فرسا.

بامدادی بم فرو ريخت ،بامدادان ديگر ابادش کنيم....

/ 0 نظر / 4 بازدید